Afdruk

Contact:

FISMA GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Str. 10
55743 Idar-Oberstein

Directeur: Andreas Fischer

Handelsregister: Amtsgericht Idar-Oberstein
Handelsregisternr.: A 11766

Telefoon:+49 6781 900225
Fax:+49 6781 900226

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) en de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om overgedragen of opgeslagen externe informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete inbreuk. Indien wij kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van linken. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING:

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van FISMA GmbH & Co. KG. Elk gebruik van de internetpagina’s van FISMA GmbH & Co. KG website kan over het algemeen worden gebruikt zonder dat er persoonlijke gegevens worden verstrekt. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die ons bedrijf via onze website aanbiedt, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in het algemeen de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van de betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisverordening inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de voor FISMA GmbH & Co. geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. KG en in overeenstemming met de voor FISMA GmbH & Co. geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien informeert deze gegevensbeschermingsverklaring de betrokken personen over hun rechten.

De FISMA GmbH & Co. KG heeft tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet over het algemeen veiligheidslacunes ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. definities

Het privacybeleid van FISMA GmbH & Co. KG is gebaseerd op de terminologie die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) werd uitgevaardigd. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

Wij gebruiken onder andere de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

2. naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere verordeningen met betrekking tot gegevensbescherming is de persoon die verantwoordelijk is in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming:

FISMA GmbH & Co. KG
Andreas Fischer
Albert-Einstein-Str. 10
55743 Idar-Oberstein

3. cookies

De internetpagina’s van FISMA GmbH & Co. KG gebruik maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Tal van internetpagina’s en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Het bestaat uit een reeks tekens die kunnen worden gebruikt om internetpagina’s en servers toe te wijzen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan FISMA GmbH & Co. KG kan de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden, die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies niet bij elk bezoek aan de website zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betreffende persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van FISMA GmbH & Co. KG website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een persoon of geautomatiseerd systeem toegang krijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, FISMA GmbH & Co. KGGmbH trekt geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te garanderen, en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verschaffen voor de strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden gebruikt door FISMA GmbH & Co. KG evalueert daarom deze anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch en ook met het doel de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. contactmogelijkheid via de internetpagina

De website van FISMA GmbH & Co. KG bevat, op grond van wettelijke voorschriften, informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door een betrokkene op vrijwillige basis aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

6. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese wetgever of een andere wetgever daarin heeft voorzien in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese Richtlijnen en Verordeningen Gever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist.

7. rechten van de betrokkene

8. privacybeleid voor het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of het kan de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via o.a. vriendenverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is beschikbaar op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke pagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betreffende persoon op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-buttons klikt, bijvoorbeeld de „Like“-button, of als de betreffende persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betreffende persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene bij de toegang tot onze website tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door Facebook gepubliceerde databeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokken persoon te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

9. privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens van welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina’s van de website zijn benaderd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenverhouding van internetreclame te analyseren.

De werkmaatschappij van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging „_gat._anonymizeIp“ voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze internetpagina’s vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden benaderd.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is om de stroom van bezoekers van onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website laten zien en om verdere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens naar Google door te sturen voor online analyse. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens om de afwikkeling van de opdracht mogelijk te maken.

Door middel van de cookie worden persoonlijke gegevens zoals de toegangstijd, de plaats van waaruit een toegang afkomstig is en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betreffende persoon opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en op de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Om dit te doen moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of op een later tijdstip opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de Browser Add-On opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, kan de browser add-on opnieuw worden geïnstalleerd of opnieuw worden geactiveerd.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Instagram

De gegevensbeheerder heeft op deze website geïntegreerde componenten van de Instagram-service. Instagram is een dienst die zich kwalificeert als een audiovisueel platform en stelt gebruikers in staat om foto’s en video’s te delen en ook om dergelijke gegevens te verspreiden in andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Telkens wanneer de betrokkene toegang krijgt tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden beheerd en waarop een Instagram-component (Insta Button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Instagram-component gevraagd om een weergave van de betreffende Instagram-component te downloaden. In het kader van dit technische proces wordt Instagram geïnformeerd welke specifieke pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de persoon in kwestie tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, herkent Instagram bij elk bezoek aan onze website welke specifieke pagina de persoon in kwestie bezoekt en dit voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website. Deze informatie wordt verzameld door het Instagram-onderdeel en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-rekening van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de aldus overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokken persoon en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via het onderdeel Instagram informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer hij of zij op het moment dat hij of zij zich op onze website aanmeldt, is ingelogd, ongeacht of de betrokkene al dan niet op het onderdeel Instagram klikt. Als de betrokkene niet wenst dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kan hij/zij de overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn/haar Instagram-account voordat hij/zij toegang krijgt tot onze website.

Meer informatie en het van toepassing zijnde privacybeleid van Instagram vindt u op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. privacybeleid voor het gebruik van Twitter

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website Twitter-componenten geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microbloggingdienst waar gebruikers zogenaamde tweets kunnen plaatsen en verspreiden, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 280 karakters. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet geregistreerd zijn bij Twitter. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twittergebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-component gevraagd om een weergave van de betreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website verder te verspreiden, om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter, herkent Twitter bij elke oproep van onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan de betreffende Twitter-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons klikt, worden de op deze manier verzonden gegevens en informatie aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene toegewezen en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website bij Twitter is aangemeld; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt gestuurd, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Twitter-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

De geldende regels voor gegevensbescherming van Twitter zijn te vinden op https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. voorschriften inzake gegevensbescherming voor het gebruik en de toepassing van YouTube

De gegevensbeheerder heeft YouTube-onderdelen geïntegreerd in deze website. YouTube is een internetvideoportal waar videoclips gratis door uitgevers kunnen worden geplaatst en waar andere gebruikers ze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Via YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Daarom zijn complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door de gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Telkens wanneer de betrokkene zich toegang verschaft tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie op YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betreffende persoon tegelijkertijd is ingelogd op YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betreffende persoon bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betrokken persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene tegelijkertijd met het bezoek aan onze website op YouTube is ingelogd, ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Indien de betrokkene niet wenst dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

13. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van andere diensten of tegenprestaties, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke bewerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij bekend moet worden gemaakt. In dit geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte kan de verwerking worden gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij veilig te stellen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren. Wij mogen dergelijke bewerkingen uitvoeren, met name omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

14. rechtmatige belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde uitgevoerde verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

15. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract.

16. wettelijke of contractuele bepalingen inzake de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem/haar afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, dient hij/zij contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

17. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de Data Protection Declaration Generator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als External Data Protection Officer Stuttgart, in samenwerking met de in Keulen gevestigde gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.